دبیرستان پسرانه غیردولتی اعتماد (دوره اول) آموزش پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

کادر آموزشی دبیرستان

 

آقای اولیایی نژاد آقای نریمانی
آقای موسوی   آقای شفیعی
آقای داودی آقای جوزانی
آقای رفیعی آقای حسن دهقانی
آقای نساجی آقای زریباف
آقای روشن آقای ارسطو
آقای جعفرپیشه آقای اشرفی نیا
آقای ترکی آقای کاکایی