دبیرستان پسرانه غیردولتی اعتماد (دوره اول) آموزش پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

مسابقات شنا ناحیه 5

نفرات برتر پایه نهم

پایه نهم

نفرات برتر پایه هشتم

پایه هشتم

نفرات برتر پایه هفتم

پایه هفتم

نفرات برتر

جشن ستارگان

جشن ستاره گان مدرسه باحضور ریاست محترم اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 جناب آقای قندهاری

جشنواره

جشنواره نوجوان خوارزمی رشته آزمایشگاهی